اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی چیست در سال1913از اتوماسيون های صنعتي استفاده شد.اتوماسيون به سال هاي نچندان نزديك بر ميگيرددهمان كه گفته شد زماني كه در كارخانه هيدروليك و نيوماتيك استفاده مي شد…

ادامه مطلب اتوماسیون صنعتی